DYU Motor (250W)

$180.00 SGDRear wheel motor replacement for DYU.